Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Bernadett nevű látogatóinkat!
2019. február 18.
Ügyintézés >> Lakásügy

pdf icon
Megosztás:

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2017. július 1. napján lépett hatályba.

A pályázati hirdetmények Hajdúnánás város honlapján, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) hirdető tábláján, valamint a piac bejáratánál lévő hirdető táblán kerülnek elhelyezésre.

A pályázati ajánlatokat a meghirdetett lakásokraa Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani
két tanú aláírásával, a szükséges mellékletek csatolásával,

a Szociális Csoport részére (udvari épület).
 
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

További információk az 52/381-411/154-es melléken kérhetők!

 

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

a)    A pályázó és vele együtt költözők személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának másolata.

b)   A pályázók és vele együtt költözők – a pályázat benyújtását megelőző – 3 havi nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások.

c)    A pályázó és vele együtt költözők folyószámla kivonata.

d)   Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó és vele együtt költözők esetében a tanulói jogviszony igazolása.

e)    A pályázóval költöző kiskorú gyermekek vonatkozásában a szülők külön élése esetén szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló közokirat másolata.

f)    Tizenkét hetet meghaladó várandósság esetén orvosi igazolás.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó következő nyilatkozatait:

a)    vállalja a lakbér, közös költség és a közüzemi díjak megfizetését;

b)   piaci alapú bérbeadás esetén vállalja, hogy a lakbér összegét a bérleti szerződés megkötéskor az általa a versenytárgyaláson vállalt, de legalább hat hónapra előre megfizeti;

c)    tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az Önkormányzat által ellenőrzött adatok nem támasztanak alá, a lakáspályázatokból 5 évre kizárásra kerül;

d)   szociális alapú bérbeadás esetén vállalja, hogy a saját és a vele együtt élők jövedelméről és vagyonáról évente igazolást nyújt be ahhoz, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyukat az önkormányzat ellenőrizze;

e)    tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg.

 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi. A pályázók közül a bérlő személyét a Képviselő-testület választja ki.

 

Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók kizárólag egy önkormányzati lakásra köthetnek a bérbeadóval lakásbérleti szerződést.

 

Amennyiben egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül több lakás bérletére nyújt be pályázatot, a sorrendiséget jelölnie kell.

 

 

 

I. Lakások bérbeadása SZOCIÁLIS alapon

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy jogosult, akinek az
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum

a) családban élők esetében - a vele együttköltözőket számítva - 200 %-át (57.000,- Ft),

b) egyedülálló esetén 250 %-át (71.250,- Ft),

c) gyermektelen fiatal házaspár esetében 250 %-át (71.250,- Ft),

d) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 250 %-át (71.250,- Ft).

 

       Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy vagy a vele együtt költöző:

a)    aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b)   aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c)    aki rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint meghatározott vagyonnal,

d)   aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette, kivéve azt a pályázót, vagy pályázóval együtt költöző személyt, akinek a lakóingatlana kényszerértékesítésre került,

e)    aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

f)    aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

g)   akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

h)   aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, valamint

i)     aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelent.

 

A szociálisan rászorult személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően - a következő:

 

fél és 1  szoba

1 - 3 fő

1+fél szoba

1 - 4 fő

1+2 fél, 2 és 2+fél szoba

4 - 5 fő

3 és 3-nál több szoba

5 vagy 5-nél több fő


PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú szociális jelleggel meghirdetett bérlakáshoz.

II. „FECSKELAKÁSOK” bérbeadása

 

       A pályázónak a konkrét lakás meghatározása nélkül, a pályázati kiírásban megjelölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. szám alatti lakásra lehet beadni pályázatát. A pályázó indokolással együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen igényeket azonban indokolni is kell.

 

A pályázatot azok a házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be,

a)    akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 32. életévét,

b)   akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,

c)    akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek összege havonta minimum 20.000 Ft,

d)   akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,

e)    akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és

f)    akiknek a pályázókat és a velük együttköltözőket is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft).

 

       Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pályázó vagy a vele együtt költöző:

a)    aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b)   aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c)    aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d)   aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e)    aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f)    akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g)   aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h)   aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.

 

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó

a)    a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,

b)   a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,

c)    5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,

d)   hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos hajdúnánási állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel,

e)    a bérleti szerződés határidejének lejártára, illetve a szerződés bármely okból történő megszűnésének esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol. 

 

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.

 

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerződés első alkalommal 5 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat. Az összesen 5 éves határozott idő leteltét követően, a bérlő kérésére a lakásbérleti szerződést egy alkalommal legfeljebb további 1 évre lehet meghosszabbítani, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás”-hoz

Befogadói nyilatkozat önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás”-hoz

 

III. Lakások bérbeadása PIACI alapon

 

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

 

A pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyaláson a lakbér előre és egyösszegű megfizetését a meghirdetett - legalább 6 havi - összeghez képest hosszabb időtartamra szólóan vállalja.

 

A lakás bérlője a piaci alapon bérbe adott lakás esetén a lakbérének három havi összegének megfelelő óvadékot köteles fizetni a bérleti szerződés megkötésekor. A befizetett óvadék után a bérlő részére kamat nem fizethető. Az óvadék a bérleti szerződés lejártát követően visszajár, ha a bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatnak megfelelően adja vissza és a lakással kapcsolatban hátraléka nem keletkezett. Amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ebből adódó követeléseket az óvadék összegéből le kell vonni.

 
PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú piaci jelleggel meghirdetett bérlakáshoz