Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Bernadett nevű látogatóinkat!
2019. február 18.

 

 


 

 


 

 


 

LAKOSSÁGI  HIRDETMÉNY

 

 Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 281/2013. (VI.28.) számú határozattal, illetve 22/2013. (VI.30.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát módosítani kívánja.  Ezen elhatározását a 126/2017. (IV.27.) és a 163/2017. (V.09.) ÖKT. számú határozatok rögzítik.

A most induló településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a véleményezési dokumentációban rögzítettek szerint 3 beavatkozási pontot érint. az alábbiak szerint:

 1. Hajdúnánás, Dorogi út északi oldalán lévő 11111, és 11110 hrsz-ú ingatlanokat érintő építési övezeti átsorolása,
 2. Volt téglagyár és környezetének terület-felhasználást érintő módosítása,
 3. Polgári utcán lévő, felhagyott „GE” ipartelep hasznosítását elősegítő módosítás.

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól szóló 11/2017. (III. 31.) Önkormányzati rendeletének értelmében a város közigazgatási területén lakó-és tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkező természetes személyek, a településen bejelentett székhellyel vagy a telephellyel rendelkező, vagy tevékenységet végző jogi személyek az elkészült dokumentációt véleményezhetik.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető város honlapján, illetve a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Főépítészi Csoportjánál (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. földszint 27. iroda). 

Amennyiben a dokumentációval kapcsolatosan észrevétele, hozzászólása van, kérem szíveskedjen véleményét a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül eljuttatni. 

 

Hajdúnánás, 2017. július 26.                           

 

Szólláth Tibor

polgármester

 

 

A hirdetmény olvasható:

- minden hajdúnánási ingatlanra díjmentesen terjesztett HAJDÚNÁNÁSI Újságban

- Hirdetőtáblákon: Polgármesteri Hivatalban, Városi Piac előtt, Tedej hirdetőn

- Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény könyvtár épületében

- a város honlapján: www.archiv.hajdunanas.hu (itt olvasható a partnerségi egyeztetési szabályzat teljes szövege is)

 

A hirdetmény hirdetőtáblára történő kihelyezésének időpontja:  2017. július 27. 

A hirdetmény levételének időpontja:                                        2017. augusztus 11.

 

 

 

 

Dr. Kiss Imre

jegyző

 

Véleményezési dokumentáció letöltése

 

 


 

Hatósági hirdetmény

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 80.§-a szerinti közlésről

 

Kifüggesztés napja:

Eljáró hatóság megnevezése: Hajdúnánás Város Jegyzője

                                               4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Az ügy száma: 7485-61/2017.

Az ügy tárgya: Hajdúnánás város lakcímnyilvántartásából a beazonosíthatatlan címhelyek törlése

Hajdúnánás Város Jegyzője, mint a címképzésért felelős szerv a 7485-61/2017. számon, 2017. július 13-án határozatot hozott a tárgyi ügyben.

A határozat küldeményként való kézbesítése a címhelyek beazonosíthatatlansága miatt nem lehetséges.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a határozatot személyesen, képviselője vagy meghatalmazottja útján átveheti a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) Városfejlesztési és Üzemeltetési irodájában, ügyfélfogadási időben.

(hétfő délelőtt 8.00-12.00 délután 13.00-16.00, szerda-csütörtök és péntek: 8.00-12.00 óráig)

Jelen hirdetmény a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Hajdúnánás Városi Önkormányzat internetes honlapján (www.archiv.hajdunanas.hu) és a www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu internetes honlapon kifüggesztésre kerül: 2017. július 18.

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.

 

Hajdúnánás, 2017. július 13.

 

 

                                                                                                  Dr. Kiss Imre

                                                                                                        jegyző

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Kifüggesztés napja: 2017.07.18

Levétel napja: 2017.08.02.

 


 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL, VALAMINT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2017./I. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a település teljes közigazgatási területére kiterjedően új településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv és leírása, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek), településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készített. Döntött továbbá a 126/2017. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozatában a jelenleg hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról. A módosítás a Hajdúnánás, Dorogi út északi oldalán lévő 11111, és 11110 hrsz-ú, Éles Edvárd (Hajdúnánás, Korponai u. 13. szám) az Edi Wash Kft. tulajdonukban lévő ingatlan övezeti átsorolásával kapcsolatos.

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól szóló 11/2017. (III. 31.) ÖKT. rendelete a város hivatalos honlapján (www.archiv.hajdunanas.hu), a 2017. évi rendeletei között olvasható. A rendelet személyi hatálya kiterjed Hajdúnánás város közigazgatási területén lakó-és tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkező természetes személyekre, a településen bejelentett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy tevékenységet végző jogi személyekre, akik a rendelet alkalmazása során Partnernek tekintendők. Az előzetes tájékoztatási anyag, tanulmányterv elkészült, amennyiben azokkal kapcsolatosan javaslata, észrevétele van, kérem a tájékoztatás megjelenésétől számított 21 napon belül személyesen vagy postai úton (Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), illetve elektronikus úton a polghiv@archiv.hajdunanas.hu címre eljuttatni szíveskedjen.

Az ezzel kapcsolatos, véleményezési anyagok a város hivatalos honlapján (www.archiv.hajdunanas.hu) letölthetők, illetve személyen a megtekinthetők a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Főépítészi Csoportjánál (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. földszint 27. iroda)

 

Hajdúnánás, 2017. május 3.

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

Településképi arculati kézikönyv

Tanulmányterv

 


 

342-17/2016 számú építési engedélyről szóló határozat

Kifüggesztés napja: 2016. november 24.

 

 


 

HIRDETMÉNY

Hajdúnánás Város – 2016. július 21-én meghirdetett a 186/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban rögzített 2016 évi I. módosításban rendezés alá vont területeire vonatkozóan – településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezési dokumentációja elkészült. A véleményezési dokumentáció az alábbi 3 módosítási ponttal bővült, melyről a Képviselő-testület a 273/2016. (X.10.) számú Képviselő-testületi Határozatában döntött.

 1. Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. u. – Áchim A. u. – vasúti pályatest – 5352/2 hrsz.-ú csatorna által határolt tömb övezeti átsorolása,
 2. Hajdúnánás, Ady E. körút, Dorogi u. és Mártírok útja által határolt területen lévő garázsok átminősítésére vonatkozó helyi építési szabályzat előírásának módosítása.
 3. Önkormányzati kezdeményezésre gazdaság fejlesztésre irányuló módosítás.

 

A véleményezési dokumentáció megtekinthető Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztés és Üzemeltetési Irodán, illetve a város honlapján www.archiv.hajdunanas.hu

 Véleményezési dokumentáció letöltése

Hajdúnánás, 2016. november 17.

Szólláth Tibor
polgármester

A hirdetmény olvasható:

- minden hajdúnánási ingatlanra díjmentesen terjesztett HAJDÚNÁNÁSI Újságban

- Hirdetőtáblákon: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti épület hirdetőjében, Városi Piac előtti hirdetőn, Tedej hirdetőn

- a város honlapján: www.archiv.hajdunanas.hu (itt olvasható a partnerségi egyeztetési szabályzat teljes szövege is)

A hirdetmény hirdetőtáblára történő kihelyezésének időpontja: 2016. november 18. 

Dr. Kiss Imre
jegyző

A hirdetmény levételének időpontja: 2016. december 19.

Dr Kiss Imre
jegyző

 Véleményezési dokumentáció letöltése


 

TÁJÉKOZTATÁS

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a földművelésügyi miniszternek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015.(IV. 24.) FM rendelete                             (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdetett a Rendelet 12. § megjelölt termékek szállítására 2016. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Rendelet 8. § (5) pontja alapján az önkormányzatnak a pályázati elbírálást követően a hivatalos honlapján közzé kell tennie a termékek szállítására benyújtott pályázók között kialakult rangsort, amely a következő:

 1. Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.)
 2. Ibránytej Állattenyésztő és Tejtermelő Kft. (4484 Ibrány, Állattenyésztési telep, Liliom u. 25.)

Önkormányzatunk a rangsor alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval a Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.) kötötte meg a szállítási szerződést.

 

A Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. által szállított tejtermékeket átvevő köznevelési intézmények:

 • Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám),
 • Hajdúnánási Óvoda (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)

Teljesítés helyszínei:

 • 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
 • 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
 • 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
 • 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
 • 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 17-21.
 • 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
 • 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
 • 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
 • 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1.

Hajdúnánás, 2016. június 23.                                                                               

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

Hajdúnánás, Damjanich u. 22. szám alatti, 3031 helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépület átalakítására és bővítésére vonatkozó építési engedély

Kifüggesztés napja: 2016. május 6.

 


1210-3/2016. vendéglátó tevékenység megtiltása, valamint a szolgáltató törlése a hatósági nyilvántartásból

Hirdetmény közzététele: 2016. február 8.

 


 

 Hirdetmény közzététele

 

Melléklet (zip)

Kifüggesztés napja: 2015. 08. 08.

Levétel napja:

 


 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala 2016. január hó 01. napjától hatályos ügyfélfogadási rendje 

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet alapján meghirdetett óvoda-, és iskolatej program eredménye:

 1. Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér 0843/7. hrsz.)
 2. EAST-MILK Kft. (4400 Nyíregyháza, Simai út 4. szám)
 3. Sajt-Kalmár Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9. szám)

 


 

FELHÍVÁS

 

A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat, az alábbi munkagépeket kínálja bérbeadásra

 CATERPILLAER 428/C típusú gumikerekes munkagép

A gép földkitermelést, bontási munkát, rakodást, tereprendezési munkát tud végezni.

A gép bérleti díja : 7.500.-Ft/üó + ÁFA
Legkevesebb számlázási idő :  30 perc
átállási időre  :       5.000.-ft/ó + ÁFA


Hidrot rézsűkasza

Csatorna kaszálást, sík és rézsűterület kaszálást, nád-cserjejövedék-gyékény kaszálást  végez.

A gép bérleti díja : 9.500.-Ft/üó + ÁFA
átállási időre :         5.000.-ft/ÁFA
legkevesebb számlázási idő : 30 perc


Poclain kotrógép

Csatornák iszaptalanítására alkalmas

A gép bérleti díja  : 12.000.-ft/műó + ÁFA
A gép munkaterületre való szállítása egyéni megállapodás szerint történik.


Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat
vezetősége


KIMUTATÁS GÉPEKRŐL árakkal+ súly

 


 


Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtásról

Tisztelt Lakosság!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. A BM OKF a fentiek egységes értelmezése és végrehajtása érdekében egységes eljárásrendet adott ki, mely alapján az alábbiakról tájékoztatom.

OTSZ. 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

OTSZ. 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

 

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

Tovább >>> 


 

BÉRELHETŐ RENDEZVÉNYSÁTOR

Bérelhető a Hajdúnánás Városi Önkormányzattól a tulajdonában álló ponyvafedésű 15 m tengelytávolságú és 5 m keretállás távolságú alumínium csarnokvázas szerkezetű 300 m2 -es rendezvénysátor.

A bérlet időtartama 3 nap, mely magában foglalja a helyszínre történő szállítást, szerelést, bontást és visszaszállítást.

A bérleti díj összege: 300.000,-Ft + Áfa

Érdeklődni Dr. Kiss Imre jegyzőnél lehet a 06-30-489-0928-as telefonszámon.


Tiszagyulaháza Kossuth u. 2. szám alatti, 11. hrsz-ú ingatlanon lévő raktárépület fennmaradásának engedélyezési ügyében az eljárás megindítása


Újtikos Táncsis M. u. 23. szám alatti, 37. hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület helyreállítására, felújítására való kötelezés